تبلیغات
نماز و جوان - دعاهاى روایت شده در هنگام نماز

دعاهاى روایت شده در هنگام نماز

نماز

دعاهاى روایت شده در هنگام  نماز
1 ـ  حضرت امام جواد علیه السّلام :
هرگاه پیامبر صلّى الله علیه و آله از نمازش فارغ مى شد مى گفت: خدایا، آنچه را كرده و مى كنم، نهان و آشكار كرده ام، اسراف بر خود را و آنچه را كه تو بهتر از من مى دانى، بر من بیامرز. خدایا تو پیش از همه و پس از همه هستى، جز تو خدایى نیست . به داناییت بر نهان و به تواناییت بر همه خلقت سوگند، تا آنگاه كه زندگى را برایم بهتر مى دانى، مرا زنده نگاه دار و آنگاه كه مرگ را برایم بهتر مى دانى، مرا بمیران . خدایا ، همانا من بیم از تو را در نهان و آشكار ، سخن حق را در خشم و خشنودى و میانه روى را در تنگدستى و توانگرى، از تو مى خواهم. نعمتى تمام ناشدنى و روشنى چشمى ناگسستنى را از تو مى خواهم . خشنودى به حكم تو، مرگى مبارك پس از زندگى و زندگانى آرام پس از مرگ، لذت نگاه به تو و شوق دیدارت و ملاقات تو بى رنجى گزنده و فتنه اى گمراه كننده را، از تو مى خواهم. خدایا ، ما را به زینت ایمان، مزیّن كن و راهنما و رهیافته قرار ده. خدایا ، ما را در میان آنان كه ره نمودى، ره بنما . خدایا ، همانا من اراده قوى بر یافتن راه راست و و پایدارى در كار و استوارى در راه حق را از تو مى خواهم. سپاسگزارى نعمتت را، سلامتى كامل و اداى حقت را مى خواهم. اى پروردگار من ، دلى پیراسته و زبانى راستگو از تو مى خواهم. از آنچه كه مى دانى آمرزش مى طلبم و نیكوترین آنچه كه مى دانى از تو مى خواهم و از بدى آنچه مى دانى به تو پناه مى برم ، كه تو مى دانى و ما نمى دانیم و تو به نهانها بسیار دانایى[1].

زیباساز

2 ـ ابو ایّوب انصارى:
در پشت سر پیامبرتان صلّى الله علیه و آله نماز نگزاردم ، جز اینكه هرگاه نمازش را به پایان مى برد ، مى شنیدم كه مى گوید: خدایا همه خطاها و گناهانم را بیامرز، خدایا نعمتت را بر من ارزانى دار، مرا زنده بدار و روزیم ده و به كارها و خویهاى شایسته رهنمونم كن كه جز تو به شایسته هاى آن دو (كارها و خویها) ره نمى نماید و جز تو از زشتهاى آن دو ، باز نمى دارد.


3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ به علىّ علیه السّلام ـ :
هرگاه خواستى هر چه را مى شنوى و مى خوانى به یاد بسپارى، این دعا را در پى هر نماز بخوان : پاك و منزّه است آن كه به مردمان مملكتش تجاوز نمى كند. پاك و منزه است آن كه ساكنان زمین را كیفرهاى گونه گون نمى دهد، پاك و منزه است آن مهربان و بخششگر. خدایا ، در دل من نور و بینش و فهم و دانایى قرار ده، كه تو بر هر كار توانایى.


4 ـ اصبغ از امام علىّ علیه السّلام :
هر كس دوست دارد از دنیا برود در حالى كه از گناهانش پاك شده آنگونه كه زر ناب از تیرگیها پاك مى گردد و هیچكس چیزى به ستم برده را از او مطالبه نكند، در پى هر یك از نمازهاى پنجگانه، تبار نامه خداوند ، قل هو الله احد ، را دوازده مرتبه بخواند . سپس دستانش را بگشاید و بگوید: خدایا به نام پنهان ، پوشیده، پاك، پاكیزه و خجسته ات از تو مى خواهم . به نام بزرگ و چیرگى همیشگیت از تو مى خواهم . اى بخشنده عطاها، اى آزاد كننده اسیران، اى رهایى دهنده مردم از آتش، بر محمّد و خاندان او درود فرست ، از آتش رهاییم ده، آسوده از دنیا ببر و به سلامت وارد بهشت گردان . آغاز دعایم را رستگارى، میان آن را كامیابى و پایان آن را نیكویى قرار ده ، كه تنها تو به نهانها بسیار دانایى. سپس فرمود: این از امور نهانى است كه پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله به من آموخت و فرمان داد آن را به حسن و حسین نیز بیاموزم.


5 ـ امام صادق علیه السّلام :
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله روزى به اصحابش فرمود: آیا اگر هر چه لباس وظرف دارید گردآورید وروى هم بنهید، فكر مى كنید به آسمان برسد؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، فرمود: آیا شما را به چیزى راهنمایى نكنم كه ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ گفتند: چرا، اى پیامبر خدا. فرمود: هر یك از شما كه از نماز واجبش فارغ شد ، سى بار بگوید: «و خدا پاك و منزّه است، سپاس براى خداست و جز خداوند، هیچ خدایى نیست و خدا بزرگتر است». همانا ریشه این ها در زمین و شاخه آن ها در آسمان است. آن ها خرابى، آتش، غرق شدن، در چاه افتادن، خوراك درنده شدن، مرگ بد و بلاى آسمانى را كه در آن روز بر بنده فرود مى آید ، دفع مى كنند و آن ها ماندگارند.


6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : 
در پى هر نماز مى گویى: خدایا از نزد خود مرا ره بنما و از فضل و بخششت بر من فرو ریز و از رحمتت بر من بگستر و از بركتهایت ، بر من فرو فرست. 
7 ـ امام علىّ علیه السّلام ـ از دعاى ایشان پس از نماز واجب ـ : 
خدایا ، براى تو نماز گزاردم و حال آنكه مى دانى در نمازم، نقص و شتاب و فراموشى و غفلت و كسالت و سستى و از یاد بردن و ریا و خودنمایى و شك و دورى و گمان و عُجب و اندیشه كردن و فروگذاشتن از كمال واجبت ، مى باشد. اى خداى من ، از تو مى خواهم بر پیامبر و خاندانش درود فرستى و نقص نمازم را به تمام ، و شتابم را در آن به تأمل و استوارى و فراموشى ام را به بیدارى و غفلتم را به مواظبت و كسالتم را به نشاط و سستى ام را به پایدارى و از یاد بردنم را به یادداشتن و دورى ام را به كشش و ارتباط و ریایم را به اخلاص و خودنمایى ام را به پوشاندن و شكّم را به یقین و گمانم را به حجّت و اندیشه ام را به فروتنى و تحیّر و فروماندنم را به فرمانبردارى ، تبدیل فرمایى .همانا براى تو نماز گزاردم و به تو روى كردم و به تو ایمان آوردم و تو را قصد كردم . پس در نماز و دعایم ، رحمت و بركت قرار ده كه زشتیهایم را بپوشاند و جایگاهم را گرامى دارد و رویم را سفید گرداند و عملم را پاكیزه كند و بار گناهم را سبك گرداند. خدایا ، با آن، سنگینى ام را سبك گردان و آنچه را نزد توست بهتر از آنچه از من مى بُرى ، قرار ده. 
سپاس خداوندى كه واجبى را از من ادا كرد كه از نمازهاى واجب و نوشته شده بر مؤمنان بود . اى خداوند، اى بخشنده ترین بخشندگان. 
8 ـ هر كس مى خواهد پیمانه اش را تمام گیرند، پس در پى هر نماز بگوید: پاك ومنزّه است پروردگارت، پروردگار عزّت، از آنچه مى گویند وسلام بر پیامبران و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.


9 ـ امام باقر علیه السّلام :
كمترین چیزى كه از دعا ، پس از (نماز) واجب كفایت مى كند ، این است كه بگویى: خدایا ، همانا من هر نیكى را كه به آن آگاهى دارى، از تو مى خواهم و از هر بدى كه به آن دانایى، به تو پناه مى برم. خدایا، همانا من آسایش در همه كارهایم را از تو مى خواهم و از رسوایى دنیا و عذاب آخرت به تو پناه مى برم[2].


10 ـ امام صادق علیه السّلام :
هر كس در پى نماز واجب بگوید: «خود و خانواده و فرزندانم و هر كس كه نگهداریش با من است را ، به خداى بزرگ و شكوهمند مى سپارم و به خدایى كه همه چیز در برابر بزرگى اش وحشت زده و ترسان و خوار است، خود و خانواده، دارایى، فرزندان و هر كس را كه نگهداریش با من است مى سپارم». در میان بالى از بالهاى جبرییل در بر گرفته وخود و خانواده و داراییش حفظ مى شود. 
11 ـ دعایى است كه در پى هر نماز خوانده مى شود، پس اگر بیمارى و رنج و دردى دارى ، هرگاه نمازت را به پایان بردى ، هفت بار با دست، سجده گاهت را مسح كن و این دعا را بخوان و دستت را بر جاى درد بكش و بگو: «اى كسى كه زمین را بر آب و هوا را با آسمان نگه داشت و براى خود زیباترین نامها را انتخاب كرد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و براى من اینگونه و آنگونه كن و این و آن را روزیم ده و از فلان و بهمان سلامتى ام بخش. 
12 ـ خطاب به كسى كه گفت: فدایت شوم، پیروان تو مى گویند: همانا ایمان دو گونه است: ماندگار و نماندنى . پس چیزى به من بیاموز كه اگر آن را بگویم، ایمانم كامل شود ، ـ فرمود : در پى هر نماز واجب بگو: خشنودم به اینكه، خداوند، پروردگارم؛ محمّد، پیامبر؛ اسلام ، دین؛ قرآن، كتاب؛ كعبه ، قبله و علىّ ولىّ وامامم باشد. و به امامت حسن و حسین وامامان (صلوات الله علیهم) خشنودم . پس آنان را نیز از من خشنود كن كه تو بر هر كار توانایى.


13 ـ علىّ بن مهزیار:
محمّد بن ابراهیم به ابوالحسن علیه السّلام [3] نوشت: اى سرور من ، اگر صلاح مى بینى، دعایى به من بیاموز كه اگر در پى نمازهایم بخوانم خداوند براى من نیكى دنیا و آخرت را گرد آورد. پس امام علیه السّلام نوشت: مى گویى: از بدى دنیا و آخرت و بدى همه دردها، به روى كریمانه ات و عزت زوال ناپذیرت ، پناه مى برم . 
________________________________________
(1) در نقل سنن ابى داود و سنن كبرى، تنها تا «جز تو خدایى نیست» آمده است. 
(2) الفقیه، و مكارم الاخلاق، در آغاز حدیث، صلوات بر پیامبر و خاندانش را نیز دارند. 
(3) به احتمال فراوان، منظور امام هادى علیه السّلام مى باشد.تاریخ : شنبه 20 شهریور 1395 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان