تبلیغات
نماز و جوان - نماز در ایات قرآن

نماز در ایات قرآن

نماز در ایات قرآن

درباره اوقات نماز خداوند در آیه 114 هود و سوره 11 میفرماید: 
نماز را در دو طرف روز و پاره ای از شب بر پا دار... 
منظور از دو طرف روز ظاهراً قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید میباشد. یعنی نماز صبح و مغرب. 
و در آیه 78 بنی اسرائیل (اسراء) سوره 17 میفرماید: 
نماز را از غروب خورشید تا تاریكی شب و سپیده صبح بخوان... 
در این دو آیه نماز بصورت صلوة، آمده است. 


زیباساز

آیه 130 طه سوره 20 میفرماید: 
... قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن و قسمتی از شب و اطراف روز با ستایش خداوندت او را تسبیح بگو ... 
آیه 39 و 40 ق سوره 50 میفرماید: 
... قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب و قسمتی از شب و بعد از سجده ها با ستایش خداوندت را تسبیح بگو. 
آیه 40:55 سوره مومن (غافر) میفرماید: 
... برای گناهت طلب آمرزش كن و شب و صبح با ستایش، خداوندت را به بزرگی یاد كن. 
آیه 48 و 49 طور سوره 52 میفرماید: 
... وقتی بلند میشوی و قسمتی از شب و موقع ناپدید شدن ستارگان خداوندت را تسبیح بگو. 
آیه 41 و 42 احزاب سوره 33 میفرماید: 
ای افراد باایمان خدا را زیاد یاد كنید و صبح و شب او را بپاكی ستایش كنید. 
آیه 17 و 18 روم سوره 30 میفرماید: 
خدا را موقعی كه روز را به شب و شب را به روز میرسانید بپاكی یاد كنید 
و شب و ظهر در آسمان ها و زمین ستایش به خدا اختصاص دارد. 
منظور از تسبیح خداوند او را به بزرگی و پاكی یاد كردن است. 
بعضی از این تسبیح گفتن ها بعداً بصورت نماز درآمده است. 
حمد یعنی ستایش خدا در موقع ظهر هم بعداً بصورت نماز ظهر درآمده. 
خداوند در آیه 103 نساء سوره 4 میفرماید: 
...نماز در اوقات معینی بر افراد باایمان واجب شده. 
نماز برای این واجب شده كه انسان بیاد خدا و روز قیامت (روز جزا) باشد و كار زشت و ناروا نكند. 
چون خداوند در آیه 45 عنكبوت سوره 29 میفرماید: 
آنچه از قرآن به تو وحی شده بخوان و نماز را بپا دار. چون نماز از كارهای زشت و ناپسند جلوگیری میكند. مسلماً یاد خدا بزرگتر است... 
پس نماز برای این واجب شده كه انسان بیاد خدا و روز قیامت باشد و كار زشت و ناروا نكند. 
بنابراین مسلمان باید بداند كه برای این منظور نماز میخواند نه اینكه خدا به نماز او احتیاج دارد و نماز برای انسان سازی است 
و مطابق ابتداء آیه بهتر است فرد مسلمان قبل از نماز مقداری قرآن بخواند. 
تا از دستورها و نظرهای خداوند اطلاع پیدا كند. 
اگر عربی نمیداند باید ترجمه قرآن را به این منظور بخواند. 
خداوند در آیه 20:14 طه به موسی (ع) میفرماید: 
نماز را برای اینكه بیاد من باشی بر پا دار. 
درباره ذكر نماز خداوند در آیه 17:111 سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید: 
بگو ستایش (بزرگداشت) فقط برای خدائی است كه فرزندی ندارد و در فرمانروائی هم شریكی ندارد 
و ضعیف نبوده كه احتیاج به مددكاری داشته باشد و او را هرچه بیشتر بزرگ دار. 
آیه 9 جمعه سوره 62 میفرماید: 
ای افراد باایمان، وقتی ندای نماز جمعه داده شد به نماز بشتابید و خرید و فروش را رها كنید. 
اگر علم داشته باشید متوجه میشوید كه اینكار بنفع شما است. 
چنین تاكیدی در مورد نمازهای دیگر نشده. 
درباره نماز قصر: نماز شكسته آیه 4:101 سوره نساء میفرماید: 
وقتی در سفر هستید، اگر میترسید كه كافران صدمه ای به شما بزنند اشكالی ندارد كه از نماز خود كم كنید (نماز را شكسته بخوانید) 
چون كافران دشمن آشكار شما هستند. 
می بینیم كه این نماز، نماز خوف، نماز ترس از حمله دشمنان است نه نماز سفر كه بعد بخواهند مقدار مسافتی كه باید طی شود محاسبه شود. 
آیه 4:102 هم نماز پیغمبر (ص) را در موقع جنگ بیان میكند. 
آیه 43 بقره سوره 2 میفرماید: نماز را بپا دارید و زكات بدهید و با ركوع روندگان به ركوع بروید. 
و آیه 77 حج سوره 22 میفرماید: 
ای افراد باایمان ركوع و سجده كنید و خداوندتان را بندگی (اطاعت محض) كنید و كار خوب بكنید تا رستگار شوید. 
آیه 53:63 سوره نجم هم میفرماید: 
خدا را سجده و عبادت كنید. 
آیه 98 حجر سوره 15 میفرماید: 
با ستایش خداوندت او را تسبیح كن و از سجده كنندگان باش. 
آیه 17:110 سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید: 
... نمازت را بلند نخوان آهسته هم نخوان، حالتی بین این دو حالت را داشته باش. 
ولی بجای اجراء این دستور بعضی نمازها را بلند میخوانند و بعضی آهسته. 
آیه 74 واقعه سوره 56 میفرماید: 
بنام فرمانفرمای بزرگت تسبیح بگو. 
كه در ركوع گفته میشود و آیه اول سوره اعلی سوره 87 میفرماید: 
بنام فرمانفرمای بلند مرتبه ات تسبیح بگو. 
نام خداوندت را منزه و پاك ساز كه در سجده گفته میشود.




تاریخ : جمعه 12 شهریور 1395 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان